top of page

Start / Stödboende

Stödboende

Stöd & vård för vuxna med missbruk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Brinaxi Care’s stöd och motivationsboenden kan ses som ett mellansteg mellan HVB-hem och ett eget boende.

 

Stödboendet kan också fungera som det första steget till att motivera klienten till behandling, eller för att bryta ett missbruk eller annan uppkommen akut situation. Akuta placeringar kan ske tillfälligt eller på längre sikt.

 

I Mälardalsregionen har vi i dagsläget 10 lägenheter där vi tar emot klienter för stödinsatser. Att etablera en drogfri livsstil är det långsiktiga målet med boendet och insatserna.

Innehåll

För klienterna finns en engagerad personalgrupp som arbetar med individanpassat stöd, stöd kring socialafunktioner och ADL. Alla insatser planeras och sker utifrån klientens individuella behov, förutsättningar och uppdrag. Klienten erbjuds även samtal via sin kontaktperson.

 

Samtalen sker utifrån önskemål, situation och behov. Kontaktpersonen är även den som tillsammans med klienten varje vecka upprättar ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter som syftar till att uppnå välmående och struktur i vardagen. Vi har också möjlighet att tillsammans med klienten och placerande myndighet kartlägga eventuella behov av vidare insatser. Verksamheten har psykolog, psykiatriker socionomer, boendestödjare och sjuksköterskor knutet till sig. Genom mångfalden av olika kompetenser i verksamheten kan vi också säkerställa att klienten har ett kompetent stöd i alla led.

I och med att insatsen alltid skräddarsys efter individens behov och förutsättningar kan vi säkerställa att vår kartläggning tar klientens livssituation, bakgrund, mål, tankar och värderingar i beaktning.

 

En noggrann och tydlig genomförandeplan som formulerar mål, delmål och strategier upprättas alltid med klient, oss och placerande myndighet i samband med placering. Vi har ett samarbete med lokala företag vilket gör att vi snabbt kan erbjuda olika former av praktikplatser.

Målgrupp

Vi är särskilt specialiserade på stöd och vård av vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Kompetenser

Brinaxi Care samarbetar med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker m fl. som vi tar in vid behov. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån varje individs särskilda behov, därför samarbetar vi också med andra aktörer i syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde.

PSYKIATRIKER & LEG. SJUKSKÖTERSKOR

Medicinsk bedömning och behandling

PSYKOLOG

Specialistkompetens inom differentialdiagnostik, missbruk, kris och trauma (t.ex. PTSD) samt inom KBT.

ALKOHOL & DROGTERAPEUTER

Kartläggning, behandling av missbruk, riskbruk och beroendeproblematik.

MINDFULNESS & LIVSCOACH

Certifierad mindfulness- och livscoach.

INTRESSEBEVAKARE

Hjälper klienten med insatser kopplade till ekonomi, skulder etc

BOENDESTÖDJARE

Ger stöd i vardagen genom bland annat social färdighetsträning.

bottom of page